Våra bibliotekarier rockar på jämlikt bemötande

En studie visar att vår bibliotekspersonal inte gjorde skillnad på hur de behandlade besökarna utifrån kön, ålder, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, HBTQ med mera.

bibliotekarier

Nästan alla bibliotekarier sa hej till besökarna. Alla som ville ha hjälp fick det och de fick också gott om tid. Det visar en studie av konsultföretaget Ramböll som gjordes under slutet av 2018.

Med jämlikt bemötande menar vi att alla får ett gott bemötande och möts på lika villkor av personalen samt att alla blir lyssnade på. Jämlikt bemötande kan också innebära att vi gör skillnad på ett medvetet sätt eftersom behoven av stöd kan variera mycket mellan besökarna. 

Vad är framgångsfaktorerna till ert bemötande?

– Att vi pratar om styrdokumenten för ett jämlikt Botkyrka på våra möten och planeringsdagar är väldigt viktigt. Det gör att vi alltid har med oss det i tankarna när vi möter våra besökare, säger Amalia Silva Kristoffersson, bibliotekarie på Fittja bibliotek.

Andra framgångsfaktorer är att bibliotekarierna har tillräcklig kompetens och resurser såsom tid och språkkompetens för att kunna ge ett jämlikt bemötande. 

–Jag är stolt över resultatet men inte förvånad, säger Marie Johansen, verksamhetschef för Bibliotek Botkyrka. Biblioteken är till för alla och det är till och med lagstadgat så det är verkligen den grund vårt arbete vilar på. Utöver det finns en stor medvetenhet och driv hos bibliotekspersonalen när det gäller vår värdegrund i Botkyrka. 

 

Hur gick studien till?

Studien utfördes av konsultföretaget Ramböll och tre perspektiv undersöktes i studien:

  • observationsstudier på biblioteken
  • intervjuer med besökarna om deras upplevelse
  • personalens uppfattning om sitt bemötande.

Det var en liten studie som gjordes på alla bibliotek i Botkyrka där två observatörer observerade i 2 timmar. Intervjuer hölls med 10-15 besökare per bibliotek och med personalen.
 

Hur jobbar Botkyrka med jämlikhet?

År 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka och en gemensam värdegrund. Sedan 2018 pågår ett arbete med att förverkliga styrdokumenten genom strukturerade dialoger och analyser i organisation kring resultat och förhållningssätt. Varje förvaltning har en egen förverkligandeplan. Rambölls studie är en del av uppföljningen av arbetet.

Taggar:

den 9 maj 2019