Hur ska biblioteken utvecklas fram till år 2030?

Regeringen har gett Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram en strategi för Sveriges offentliga bibliotek. Nu har Botkyrka kommun lämnat synpunkter på det färdiga förslaget till strategi.

Besökare i olika åldrar på Fittja bibliotek. Kvinnor. De sitter och har böcker framför sig, verkar lyssna på någon.

Strategin heter Demokratins skattkammare - förslag till en nationell biblioteksstrategi och är 32 sidor lång. Texten är indelad i kapitlen Demokrati, Samhällets öppna rum, Läsning, Lärande, Forskning, Nationella digitala bibliotekstjänster och Gemensam infrastruktur.

Botkyrka kommuns svar på förslaget har beslutats av kultur- och fritidsnämnden den 14 oktober. Det innehåller många synpunkter på innehållet.

Botkyrka kommun tycker

Det här är några av de synpunkter som Botkyrka kommun har på förslaget till nationell biblioteksstrategi:

Vi ser inte att strategin ger förslag på hur biblioteken ska arbeta annorlunda för att motverka sjunkande besökstal och utlåningssiffror.

Vi saknar förslag som handlar om bibliotekets viktiga uppdrag att arbeta med digital delaktighet för alla. Digital delaktighet handlar om att alla får den kunskap de behöver om digitala verktyg och tjänster.

Vi tycker att biblioteksutveckling ska skötas i kommunerna och inte genom att staten styr.

Vi tycker det är viktigt att biblioteken ska verka för hållbarhet och mänskliga rättigheter i samhällsutvecklingen. Och biblioteken kan inte vara neutrala i sitt uppdrag att motverka ojämlikhet, falska nyheter och fördomar. 

Biblioteksverksamhet på många olika språk gäller inte bara dem som är nyanlända till Sverige. Det finns många som har bott länge, eller är födda, i Sverige och är flerspråkiga. Biblioteket ska prioritera personer med annat modersmål än svenska, säger bibliotekslagen.

Vi tycker att strategin är för fokuserad på bibliotekssamlingarna och inte på vad människor frågar efter och behöver.

Taggar:

den 15 oktober 2019