Läs Botkyrka kommuns svar på utkastet till nationell biblioteksstrategi

Kungliga biblioteket fick 2015 i uppdrag att ta fram förslag till Sveriges första nationella biblioteksstrategi. Nu finns ett utkast, som Botkyrka kommun har lämnat synpunkter på.

Botkyrka kommuns svar utgår från det lokala perspektivet, ett kommunalt folkbibliotek. Utifrån det kommenteras olika förslag i utkastet och utkastet i sin helhet. 

En sammanfattning av de viktigaste synpunkterna:

  • För att en strategi ska bli meningsfull krävs en vision att sträva mot.
  • Folkbibliotekens uppdrag lokalt handlar bland annat om att skapa ett socialt hållbart samhälle.
  • Hänsyn måste tas till det kommunala självstyret. 
  • Det föreliggande utkastet till nationell strategi behöver prioritera kraftigt mellan olika förslag, samt se över vilka som verkligen ligger på strategisk nivå.
  • Viktiga områden att samverka kring är breddad rekrytering till bibliotekarieutbildningen, mångspråkskompetens, nationell katalog, reformerad upphovsrätt och MIK-kompetens.
  • Den statliga styrningen av kommunala bibliotek bör inte öka.Botkyrka kommuns svar är behandlat av Kultur- och fritidsnämnden. Läs hela:Läs utkastet Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi [pdf]

Tags:

Tuesday, October 9, 2018