Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun har en personuppgiftspolicy.

Policyn beskriver varför personuppgifter samlas in genom våra olika verksamheter och hur de används i kontakten med medborgarna. Du kan läsa den här.
 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefon-nummer och e-postadress. Vid användning av e-tjänster kan även uppgifter om IP-nummer anses som personuppgift.

En personuppgiftsbehandling avser alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning, ändring, användning, utlämnande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig inom området kultur- och fritid i Botkyrka kommun. Personuppgiftsansvarig når du på kultfri@botkyrka.se.

Dataskyddsombudet ansvarar för att se till att all personuppgiftsbehandling inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är till dataskyddsombudet du ska vända dig om du har frågor, vill begära registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller återkalla ditt samtycke. Dataskyddsombudet når du på Dso.kof@botkyrka.se.
 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, kulturskola, kulturverksamhet, idrottsverksamhet och fritidsverksamhet. Personuppgifter som behandlas av kultur- och fritids-nämndens olika verksamheter är namn, adress, telefon, e-postadress, personnummer, kön, bild och bankuppgifter. Kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter hämtar också uppgifter om namn och adress (folkbokföringsadress) från Spar, Statens personadressregister.

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan det förekomma behandling av personuppgifter för barn, under 18 år. Enligt dataskyddsförordningen ska man vara extra försiktigt när man behandlar dessa personuppgifter. När sådana uppgifter efterfrågas ska alltid vårdnadshavare samtycka eller ingå avtal för barnets räkning.
 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Kultur- och fritidsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag, sina skyldigheter och förpliktelser mot privatpersoner, företagare, föreningar och organisationer inom området kultur och fritid. Ändamålen kan skilja sig åt mellan de olika verksamheterna, men all personuppgiftsbehandling sker utifrån angivna ändamål och inte i större utsträckning än vad som krävs. Kultur- och fritidsnämndens behandling av personuppgifter sker enligt något av följande villkor:

Den registrerade har givit sitt samtycke

Det föreligger ett avtalsförhållande mellan den registrerade och någon av kultur- och fritidsnämndens verksamheter

För att kultur- och fritidsnämnden ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning

Behandlingen är nödvändig för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse
 

Vilka delar vi personuppgifterna med?

Dina personuppgifter behandlas bara av kultur- och fritidsnämndens verksamheter och av oss anlitade systemleverantörer i Sverige och/eller inom EU, i enlighet med dataskyddförordningen.
 

Hur länge sparas dina uppgifter?

Kultur- och fritidsnämnden sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som anges för varje behandling. Detta regleras i respektive avtal/samtycke och framgår också av registerbeskrivning och kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan.
 

Dina rättigheter

Den registrerade har rätt, efter en skriftlig undertecknad begäran till personuppgiftsansvarig, att:

  • få ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter om dig som behandlas,
  • få dina felaktiga uppgifter rättade och kompletterade,
  • under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade,
  • få information om hur dina personuppgifter behandlas. Detta framgår av personuppgiftspolicyn och kan också ges av personalen i respektive verksamhet eller läsas på kommunens hemsida.
  • när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av dina personuppgifter.

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att meddela dig och inhämta ditt samtycke vid ändringar i nämndens personuppgiftspolicy.
 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du önskar mer information om din personuppgiftsbehandling, är du välkommen att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen:

Kultur-och fritidsförvaltningen
Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 TUMBA

kultfri@botkyrka.se (registrator)

Dataskyddsombudet nås via e-post dso.kof@botkyrka.se och personuppgiftsansvarig nås via e-post kultfri@botkyrka.se.

Sök

Språk