Barn har rätt!

Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Känner du till dina rättigheter och de vuxnas skyldigheter?

FN:s konvention om barnets rättigheter - eller Barnkonventionen som den ofta kallas - är till för att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. Barnkonventionen består av 54 artiklar.

 

Några viktiga artiklar ur Barnkonventionen

Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskriminerasArtikel 3 Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn

Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och utvecklasArtikel 12 Alla barn har rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad

Artikel 16 Barn har rätt till ett privatlivArtikel 31 Barn har rätt till lek, vila och fritid

Svensk lag sedan 2020

 

Här kan du läsa mer om dina rättigheter: Mina rättigheter

Results list

Language