Om oss

I Botkyrka kommun finns sex folkbibliotek, alla formade i nära samspel med sina närområden. Verksamheten i Bibliotek Botkyrka ska genomsyras av demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet.

Folkbiblioteken är mötesplatser. Vi utgår från ett interkulturellt förhållningssätt och ser invånaren som medaktör. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande blir vi en biblioteksverksamhet i linje med Botkyrka kommuns devis ”långt ifrån lagom”. Hos oss är det en styrka att äga flera språk.

Styrdokument

Bibliotek styrs av nationella och lokala planer, riktlinjer och lagar. Här nedanför kan du läsa Botkyrka kommuns biblioteksprogram, Bibliotek Botkyrkas verksamhetsplan, inköps- och fjärrlånepolicy och interkulturella handlingsplan.

 

Biblioteksprogram 2018-2022

Biblioteksprogrammet är kommunens lagstadgade biblioteksplan. 

I Biblioteksprogram för Botkyrka kommun synliggörs hur biblioteken möjliggör kunskap, läsutveckling och läslust, kulturskapande och deltagande för människor i alla olika livsskeden. I programmet fastställs riktningen för de olika bibliotekstyperna i det arbetet.
 

Vision för Bibliotek Botkyrka

Folkbiblioteken i Botkyrka, Bibliotek Botkyrka, är en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet i Botkyrka. Biblioteksverksamheten ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikhet och möjlighetsskillnader.

Biblioteken skapar interkulturella möten, bidrar till höjd kunskapsnivå och verkar för ökad folkhälsa.

Läs mer om visionen i Biblioteksprogrammet!

 

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022

Riktlinjer för inköp, fjärrlån och gallring

 

Kontaktuppgifter till verksamhetschef och enhetschefer

 

Språk